چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

متغیرهای سیستم در استیمول‌سافت

یکی از قابلیت‌های جالب و کاربردی نرم افزار گزارش‌گیری استیمول‌سافت بخش System Variables است که در این نرم افزار تعبیه گردید و به صورت عبارت در اختیار کاربران جهت استفاده قرار دارد. قابل ذکر است که علاوه بر متغیرهای سیستم موجود در استیمول‌سافت کاربران قادر خواهند بود متغیر تعریف نموده و با استفاده از ارسال پارامتر یا ایجاد مقدار پیشفرض از این متغیرها در گزارش استفاده کنند:

متغیرهای سیستم، متغیرهای هستند که اطلاعاتی در مورد وضعیت گزارش فعلی ارائه خواهد داد که البته در اینجا در رابطه با متغیرهای تعریفی توسط کاربران و نحوه استفاده پست در این خصوص ارسال گردید. در زیر لیست کامل متغیرهای سیستم موجود در نرم‌ افزار استیمول‌سافت به همراه توضیحات آورده شده است:

 1. Column - نمایش ستون(شروع از مقدار یک).
 2. Line - نمایش ردیف(شروع از مقدار یک).
 3. Line Through - نمایش ردیف(شروع از مقدار یک)، هنگام محاسبه تعداد، تمامی گروه ها نادیده گرفته می شوند و شماره از آغاز چاپ شروع می شود.
 4. LineABC - نمایش ردیف بر اساس حروف الفبای انگلیسی.
 5. LineRoman - نمایش ردیف بر اساس حروف الفبای رومی.
 6. GroupLine - نمایش ردیف گروه(شروع از مقدار یک).
 7. PageNumber - شماره صفحه را بر می‌گرداند.
 8. PageNumber Through - شماره صفحه را بر می‌گرداند، در صورت استفاده تمام خواص تنظیم مجدد شماره صفحه نادیده گرفته می شوند و شماره از آغاز گزارش شروع می شود.
 9. PageNofM - یک رشته موضعی، که صفحه N از M بوده و در آن N تعداد صفحه فعلی است و M تعداد کل صفحه از گزارش را برمی گرداند.
 10. PageNofMThrough - یک رشته موضعی، که صفحه N از M بوده و در آن N تعداد صفحه فعلی است و M تعداد کل صفحه از گزارش است را برمی گرداند، که در صورت استفاده تمام خواص ResetPageNumber نادیده گرفته می شوند و شماره از آغاز گزارش شروع می شود.
 11. TotalPageCount - تعداد کل صفحات  رو بر می‌گرداند، خروجی عدد خواهد بود.
 12. TotalPageCount Through - تعداد کل صفحات  رو بر می‌گرداند، خروجی عدد خواهد بود، که در صورت استفاده هنگام محاسبه صفحه تعداد کل، تمام خواص ResetPageNumber نادیده گرفته می شوند و شماره شروع می شود از ابتدای گزارش.
 13. IsFirstPage - مشخص می‌کند صفحه جاری اولین صفحه گزارش است یا خیر، خروجی بولین می‌باشد.
 14. IsFirstPage Through - مقدار بولین برمی گرداند، اگر در لحظه کنونی، صفحه اولین گزارش چاپ شده باشد و در صورت استفاده تمام خواص ResetPageNumber نادیده گرفته می شوند و شماره از آغاز گزارش شروع خواهد شد.
 15. IsLastPage - مشخص می‌کند صفحه جاری آخرین صفجه است، خروجی بولین است.
 16. IsLastPage Through - مشخص می‌کند صفحه جاری آخرین صفجه است، خروجی بولین است، که در صورت استفاده تمام خواص ResetPageNumber نادیده گرفته می شوند و شماره از آغاز گزارش شروع می شود.
 17. PageCopyNumber - نمایش تعداد صفحات کپی شده(شروع از مقدار یک).
 18. ReportAlias - اسم مستعار فایل گزارش رو بر می‌گرداند.
 19. ReportAuthor - نام ایجاد کننده فایل گزارش رو بر می‌گرداند.
 20. ReportChanged - زمان و تاریخ اخرین تغییر گزارش رو بر می‌گرداند.
 21. ReportCreated - زمان و تاریخ ایجاد گزارش رو بر می‌گرداند.
 22. ReportDescription - متن توضیحات گزارش رو بر می‌گرداند.
 23. ReportName - نام گزارش رو بر می‌گرداند.
 24.  Time - زمان فعلی رو بر می‌گرداند.
 25. Today - تاریخ فعلی رو بر می‌گرداند.

از متغیرها برای قراردادن و مقدار آن در گزارش استفاده خواهد شد. در جدول زیر لیست آن متغیرهای سیستم قابل رویت خواهد بود.

متغیرهای سیستم

WinForms

WPF

Silverlight

ASP.NET

Silverlight

ASP.NET

Flash

MVC

Flash

MVC

HTML5

Standalone Report Designer

WinRT

ASP.NET

HTML5

Column

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Line

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

LineThrough

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

LineABC

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

LineRoman

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

GroupLine

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PageNumber

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Page NumberThrough

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PageNofM

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PageNofMThrough

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TotalPageCount

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TotalPageCountThrough

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

برای اطلاعات بیشتر اینجا و اینجا کلیک کنید.

امید نصری