چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

جستجو تعداد رکوردهای تکراری در جدول با استفاده از SQL

با استفاده از کد زیر می توان تعداد رکوردهای تکرار شده بر اساس فیلتر جستجو نمود.

ابتدا جدول موقتی زیر را در نظر بگیرید که دو شخص هم نام در آن وجود دارد:

CREATE TABLE [dbo].[Book1](
    [Id] [float] NULL,
    [Name] [nvarchar](15) NULL,
    [Family] [nvarchar](15) NULL,
    [Age] [float] NULL
) ON [PRIMARY]

GO
INSERT [dbo].[Book1] ([Id], [Name], [Family], [Age]) VALUES (1, N'jon', N'eblof', 45)
GO
INSERT [dbo].[Book1] ([Id], [Name], [Family], [Age]) VALUES (2, N'sara', N'ebrahim', 22)
GO
INSERT [dbo].[Book1] ([Id], [Name], [Family], [Age]) VALUES (3, N'hana', N'bardoo', 31)
GO
INSERT [dbo].[Book1] ([Id], [Name], [Family], [Age]) VALUES (4, N'antovan', N'karab', 55)
GO
INSERT [dbo].[Book1] ([Id], [Name], [Family], [Age]) VALUES (5, N'omid', N'alvi', NULL)
GO
INSERT [dbo].[Book1] ([Id], [Name], [Family], [Age]) VALUES (6, N'omid', N'nasri', NULL)
GO

با استفاده از کد زیر تمامی اشخاص که هم نام می باشند جستجو شده، نام و تعداد آن اشخاص برگشت داده می شود.

SELECT Name, COUNT(*)
FROM Book1
GROUP BY Name
HAVING count(*) > 1

خروجی:

 

output-sql query to get duplicate rows in a table

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must ورود to comment.